Svetlana Kuzmina

překladatelka

Palindrom
Zajímavosti

Palindrom

V minulém článku jsem nakousla čtení pozpátku. Navazující téma se tedy nabízí samo a je jím palindrom. Čím jsou palindromy zajímavé a kde se s nimi můžeme setkat?

Slovo palindrom pochází z řeckého πάλιν (zpět, znova) a δρóμος (běh, pohyb), palindromos tudíž doslova znamená běžící pozpátku. Palindromem je tedy slovo, slovní spojení, číslo, melodie či jakákoliv sekvence, kterou lze číst v libovolném směru a jejíž význam se při tom nemění. Podobně jako v případě anagramu se i u palindromu nebere ohled na diakritiku ani na mezery mezi slovy.

Palindromy v dějinách

Jednotlivá palindromická slovní spojení a věty jsou známy už ze starověku. Nejstarším známým palindromem je latinský nápis SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, který se využíval jako talisman nebo zaklínadlo a lze ho najít i na historických budovách.

Autor: M Disdero – vyfoceno v Oppède, Luberon, Francie, CC BY-SA 3.0

Jeden z nejstarších nálezů tohoto nápisu je z trosek města Herculaneum, které, stejně jako Pompeje a Stabiae, zaniklo po výbuchu Vesuvu roku 79 n. l.

Význam tohoto nápisu dodnes není plně vysvětlen.

  • Sator – sázeč, rozsévač
  • Arepo – bývá překládáno jako jméno, Arepo
  • Tenet – dogma, držení
  • Opera – práce, dřina, péče
  • Rotas – kola, toč

Nápis lze tedy přeložit jako Rozsévač Arepo drží s námahou kola.

Zajímavý je nejen jako palindromická věta jako taková, ale i tím, že se jedná o slovní čtverec, viz obrázek.

Můžeme ho číst z kteréhokoliv rohu jakýmkoliv směrem – a pořád nám vychází stejná věta.

Autor: Throwawayhack, CC BY-SA 3.0

V Západní Evropě a Byzantské říši se tato věta často využívala jako zaklínadlo pro odhánění zlých duchů a v léčitelství.

V období raného křesťanství během luštění tajemného významu této věty byl objeven anagram. Přesmyčka zní jako PATER NOSTER, tedy Otče náš, “přebývající” písmena A a O symbolizovala alfu a omegu, tedy alegorii, k níž se Bůh přirovnává ve Zjevení Janově.

Dalším anagramem pak je PETRO ET REO PATET ROSA SARONA (Pro Petra i vina růže ze Saronu je otevřená), jehož autorem je německý filosof hrabě Kuno Graf von Hardenberg (1871-1938).

V britském městě Cirencester (ve starověku Corinium Dobunnorum) byl objeven nápis sestávající ze stejných slov v jiném pořadí: ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR. Význam věty se ztrácí, ale magický čtverec a palindrom zůstávají.

Palindrom jako ochranný prostředek

Jako magická ochrana se nepoužíval jen výše zmíněný latinský nápis, ale i jiné palindromy, které měly chránit stavby před zlými vlivy.

Palindromem je například datum a čas založení slavného Karlova mostu – 1-3-5-7-9-7-5-3-1, tedy 9. července 1357 v 5 hodin 31 minut.

Na Staroměstské mostecké věži a Novoměstské radnici zase můžeme najít následující nápis:

Signa te, signa, temere me tangis et angis.
Roma tibi subito motibus ibit amor.

Jen se křižuj symbolem kříže, vztahuješ na mne ruku a trápíš mne bezdůvodně.
Řím, který miluješ, ti bude již brzy na dosah.

Nápis se vztahuje k legendě o svatém Martinovi, kterého na cestě do Říma pokoušel ďábel.

Palindrom ve vědě

Palindromem, jak jsem psala v úvodu, může být i sekvence. A právě sekvence DNA obsahuje neskutečné množství palindromů: v molekulách DNA lze najít od 100 tis. do 1 mil. krátkých palindromických kombinací. Princip vytváření palindromů v genetice se ale poněkud liší od principu palindromů skládajících se ze slov a vět.

Palindrom v hudbě

V hudebním světě je palindromem melodie, která zní stejně, i když ji hrajeme pozpátku. Setkat se s hudebními palindromy můžeme například v tvorbě Bacha, Mozarta či Moschelese.

Příklady palindromů

Kobyla má malý bok.
Ital platí.
Jelenovi pivo nelej!
A dál vidí lítat netopýry potentát i lid i vláda.
Fešná paní volá: má málo vína pan šéf?
Zeman nemá kámen na mez.

Zajímavá fakta

Za nejdelší palindromické slovo je považováno finské saippuakivikauppias, což v překladu znamená obchodník s mastkem.

Nejdelší palindromická věta v českém jazyce má 117 slov a zní následovně:

Milá památka. Malovaný sešit, den hyne, partu mámí tiše řeka, taj, mat nemám. Dán si své víno vypil, nesl chrpu, mák. Je den hájů, keř, péče, mé díly, hůl. Pán nemá kuráž, máti volám co nemám rád. I lovec musí lhát. Je lov, má klec i lev. I ten dále já masák nalézám u dubu. Taj? Málo v lese, vílo, do podolí vesel volám: Já tu budu. Má zelánka sama je. Lad? Neti, velice lkám. Volej: Táhli sumce voli, dar. Máme noc. Málo vítám žár u kamen. Na pluhy, lide, meče překuj, a hned! Ej, kam uprchl sen? Lípy voní ve vsi. Snad mámen tam já také řešiti mám utrápený hned. Tiše syna volám: Akta má pálím.

Autor: Stanislav Tvrdík z Prahy
Údaj byl dne 20. června 2016 oficiálně zaregistrován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov.
Zdroj: Agentura Dobrý den

Palindromická data

Palindromem, jak zaznělo výše, mohou být i čísla. Celkem běžně se můžeme setkat s palindromickými daty. V nejbližší době bude hned několik palindromických dnů a dokonce i palindromický týden.

12-02-2021 – 2. prosince 2021 ve formátu zápisu mm-dd-yyyy (ve formátu dd-mm-yyyy palindromickým dnem ve stejné podobě bylo 12. února 2021)
12-11-21 – 11. prosince 2021 ve formátu mm-dd-yy
12-22-21 – 22. prosince 2021 ve formátu mm-dd-yy
2-20-2022 – 20. února 2022 ve formátu m-dd-yyyy
22-02-2022 – 22. února 2022 ve formátu dd-mm-yyyy

Nejvhodnější formát pro vytváření palindromu je pak pětičíselný (např. d-mm-yy nebo mm-d-yy), v tomto formátu máme letos hned dva palindromické týdny:

1-20-21 až 1-29-21 – 10 dní od 20. do 29. ledna 2021
12-1-21 až 12-9-21 – 9 dní od 1. do 9. prosince 2021

Ambigram lze považovat za grafickou obdobu palindromu, a proto si o ambigramech povyprávíme příště :-)

Zanechat Odpověď