Svetlana Kuzmina

překladatelka

Překlad a autorské právo
Zákony a normy

Překlad a autorské právo

O právní regulaci překladatelské a tlumočnické činnosti v České republice a v Rusku jsem již psala. Neméně zajímavým tématem je jiný právní aspekt překladů a tím je autorské právo.

Překlad a autorské právo v Česku

V Rusku, jak bude zmíněno níže, je překlad druhem odvozené práce. Česká legislativa tento pojem nepoužívá.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v § 2 obsahuje následující definici:

Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.1

V § 3 se upřesňuje, že existují výjimky z ochrany dle práva autorského: toto právo se mj. nevztahuje na úřední dokumentaci, “včetně úředního překladu takového díla”.2

§ 34 popisuje podmínky úřední a zpravodajské licence pro využití díla, případně jeho překladu, v hromadných sdělovacích prostředcích s cílem poskytnutí aktuálního zpravodajství. Využití díla “v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu” není porušením autorského práva, stejně tak porušením není užití díla nebo překladu “v odpovídající míře” jinými sdělovacími prostředky.3

Autorský zákon také upravuje otázky autorského práva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:

Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak.4

Posledním paragrafem, kde jsou zmíněny překlady, je § 66, kde v bodě 1 jsou upřesněny případy, kdy oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu nezasahuje do práva autorského rozmnoženinou, překládáním, zpracováním či dalšími úpravami onoho programu.

Překlad a autorské právo v Rusku

V Rusku je překlad považován za druh odvozeného díla a jako odvozené dílo je předmětem práva autorského.

Příslušný článek obsažen v Občanském zákoníku Ruské federace (čtvrtá část) ze dne 12. prosince 2006 N 230-FZ (se změnami a dodatky, jež vstoupily v platnost dne 1. srpna 2021):

Občanský zákoník Ruské federace Článek 1260. Překlady, jiná odvozená díla. Souborná díla

1. Překladatel a také autor jiného odvozeného díla (zpracování, adaptace, úpravy, inscenace nebo jiného podobného díla) je vlastníkem autorských práv k překladu, resp. jinému zpracování jiného (původního) díla.

[…]

3. Překladatel, sestavitel nebo jiný autor odvozeného nebo souborného díla vykonává svá autorská práva za předpokladu, že jsou dodržena práva autorů děl použitých k vytvoření odvozeného nebo souborného díla.

4. Autorské právo překladatele, sestavitele nebo jiného autora odvozeného nebo souborného díla je chráněno jako samostatný předmět autorského práva nezávisle na ochraně práv autorů děl, na nichž je odvozené nebo souborné dílo založeno.

5. Autor díla začleněného do sbírky nebo jiného souborného díla je oprávněn užívat své dílo nezávisle na souborném díle, pokud dohoda s autorem souborného díla nestanoví jinak.

6. Autorské právo k překladu, sbírce nebo jinému odvozenému či soubornému dílu nebrání jiným osobám v překladu nebo přepracování téhož původního díla nebo ve vytvoření vlastního souborného díla prostřednictvím jiného výběru nebo jiného uspořádání týchž materiálů.5

Jak je vidět, překlad a autorské právo je téma opravdu poměrně obsáhlé. Máte nějaké otázky? Nebo třeba praktickou zkušenost? Napište!

Použité zdroje

1 ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), § 2, bod 4.

2 Tamtéž, § 3, bod a.

3 Tamtéž, § 34, bod b, bod c.

4 Tamtéž, § 58, bod 4.

5 «Graždanskij koděks Rossijskoj Feděracii (čast’ četvertaja)» ot 18.12.2006 N 230-FZ (red. ot 11.06.2021) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.08.2021). «Konsul’tant Pljus» – zakonodatěl’stvo RF: koděksy, zakony, ukazy, postanovlenija Pravitěl’stva Rossijskoj Feděracii, normativnye akty [online]. 2021 [cit. 2021-08-17]. Dostupné z: http://www.consultant.ru

Zanechat Odpověď